Приравнителна дисциплина за студенти чиято бакалавърска степен е различна от Маркетинг.