Основната цел на дисциплината „МАРКЕТИНГОВА АНАЛИТИКА с R” е предоставянето на знания и умения за изготвянето на пазарни и маркетингови прогнози на агрегирано равнище, както и съставянето и използването на прeдиктивни модели за предсказване на поведението на клиентите на индивидуално равнище. Съдържанието на курса е изцяло методически и инструментално ориентирано. Обект на изучаване са съвременните методи и техники за прогнозиране на търсенето (респ. продажбите) на равнища пазар, продуктова категория, търговска марка. Наред с класическите методи за изглаждане, декомпозиране и екстраполиране на динамични редове, се разглеждат и „макро” модели за маркетингово прогнозиране (дифузионни модели), както и стохастични методи за моделиране и предсказване на потребителския избор.

Курсът цели и формиране на аналитични, евристични и технически умения за работа с програмния език и среда R/RStudio/Posit

При успешното завършване на курса по „Маркетингова аналитика“ от студентите се очаква:

  • да изготвят дългосрочни и краткосрочни количествени прогнози на маркетинговите феномени, както и
  • да боравят съставят и използват предиктивни модели за предсказване на събития и на потребителските решения
  • да решават успешно класификационни проблеми със статистически алгоритми и с алгоритми, базирани на машинното обучение
  • да извличат аналитичен смисъл от многомерни масиви от данни.