Дисциплината „Основина маркетинга” има за цел да запознае студентите със същността,основните принципи, функции и инструменти на маркетинга, както и да развие утях компетенции и практически умения да анализират пазара, потребителскотоповедение, конкуренцията и околната среда, да идентифицират потребителскипотребности, да сегментират, таргетират и позиционират продукти и услуги, да набират, обработват, анализират и използват маркетингова информация привземането на маркетингови решения, да разработват маркетингови стратегии иполитики. С оглед на успешното и бързо усвояване на понятийния апарат и функциите намаркетинга, както и с цел придобиването на практически навици при извеждане настратегически маркетингови решения, на студентите се предлага възможност заекипно участие в маркетинговата симулация „MARKSTRAT 2”.