Курсът “Маркетингов практикум” е предназначен за студенти от специалност „Маркетинг” в магистърска степен на обучение. Студентите трябва да са преминали успешно обучението си през всички останали дисциплини от магистърската програма „Маркетингов мениджмънт“. 

Курсът се базира на стратегическата маркетингова симулация MARKSTRAT на компанията Strat*X. Симулационният метод фокусира мисленето на студентите върху действителни бизнес-проблеми. Подходът е до голяма степен същият като този в реални условия. Той набляга повече на вникването в проблемите, анализирането им, търсенето на варианти за разрешаване, даване на препоръки, планиране на различни действия, а не толкова на разбирането и запомнянето на принципи, факти или концепции (въпреки че познаването на принципите и концепциите е изключително необходимо за пълноценно участие в симулацията).

В допълнение, симулационният метод налага различни взаимоотношения между студент и преподавател в сравнение с тези при традиционния метод на обучение. Студентът вече играе активна, а не пасивна роля. Ученето чрез слушане и четене се заменя от учене чрез правене, което е по-ефективният подход. По този начин се достига до формиране на умения, базирани на придобити знания. Симулационният метод на бизнес обучение предполага, че е много по-вероятно хората да запомнят и да използват това, което са научили чрез правене, отколкото това, което са научили чрез четене, слушане и обсъждане. При него от студентите се изисква да поемат рискове, да изработват решения в несигурна (недостатъчно добре определена) среда, да предлагат и избират от множество възможни алтернативи.