Основната цел на дисциплината „ЦЕНОВА ПОЛИТИКА” е да даде необходимите знания за същността на ценовата политика, за методите и техниките на ценовите изследвания и планиране, както и да развие у студентите умения за провеждане на ценови изследвания, за прилагане на различни планови, симулационни и оптимизационни методи и техники за вземане на оптимални ценови решения, за планиране на печеливши за фирмата ценови стратегии и условия на разплащане.