Основната цел на лекционния курс е да даде необходимите знания и създаде умения у студентите от специалност “Маркетинг” за същността и начините за операционализиране на основните маркетингови инструменти, както и методите за тяхното планиране и контролиране в бизнес организацията. Засягат се проблеми както на оперативно-тактическото, така и на стратегическото маркетингово планиране. Курсът се опира на основните понятия, категории и постановки, изучавани в рамките на фундаменталната дисциплина “Основи на маркетинга”. По-голямата част от разглежданите методи и техники за извеждане на маркетингови решения изискват базисни знания, които обучаваните са придобили в курсовете по “Маркетингови изследвания” и “Маркетингов мениджмънт”. Същевременно от студентите се очаква да притежават необходимо ниво стандартни знания по математика, статистика, както и умения за използване на компютърни технологии.

В теоретичен аспект курсът покрива въпросите, свързани с маркетинговата ценова политика (методите и техниките на ценовите изследвания и планиране), комуникационната политика (с акцент върху оптималното планиране и разпределение на рекламния бюджет, както и методите за контрол и измерване ефекта на рекламното въздействие), както и с методическите основи при планирането на оптимален тактически маркетингов микс.

В практически план са застъпени въпросите, свързани с прилагане на конкретни планови, симулационни и оптимизационни методи и техники за вземане на решения в гореописаните области от маркетинговата политика на предприятието.