Магистърски курсове, преподавани на студенти от ОКС "магистър" в УНСС.

Маркетинговите комуникации се отнася до процеса на промотиране и продажба на продукти или услуги чрез различни комуникационни канали, като реклама, връзки с обществеността, директен маркетинг и насърчаване на продажбите. От друга страна, дигиталните маркетингови комуникации са подгрупа на маркетинговата комуникация, която използва дигитални канали като социални медии, електронна поща, търсачки и уебсайтове, за да достигне до целевата аудитория и да я ангажира.

Тъй като повсеместната дигитализация води до ускорена дигитална трансформация на бизнеса, начинът, по който фирмите подхождат към своите клиенти се променя. Традиционните маркетингови похвати и инструменти правят като че ли крачка назад и въпреки, че не всички „класически“ маркетингови стратегии са изчезнали, дигитализацията и интернет доведоха до появата на изцяло нови пазари, на които прилагането на методите и инструментите на дигиталния маркетинг и брандинг се превръщат в норма за успешен бизнес.

Търсенето на специалисти по дигитален маркетинг е голямо и в този встъпителен курс ще усвоите точно тези умения, които са Ви необходими, за да успеете кариерно в тази област. Курсът  се основава на използване на платформи и инструменти на лидери в бранша като Google, Facebook, HubSpot, Hootsuite, Moz и MailChimp, за да гарантираме, че ще излезете от програмата с ценно цялостно разбиране за това, как работи дигиталният маркетинг и защо е толкова важен. Владеенето на няколко платформи и опитът в реалния свят са градивните елементи за успешна кариера като специалист по дигитален маркетинг, а този модулен курс е идеален начин да започнете.

Завършилите успешно пълния курс ще научат (1) да създават и администрират елементарни уеб сайтове и целеви страници, (2) да създават маркетингово съдържание, (3) да използват социалните медии за разпространяване на маркетингови послания, (4) да правят маркетинговото съдържание откриваемо при търсене, (5) да планират и провеждат дигитална рекламни кампании и (5) да владеят тънкостите на рекламирането в социалните мрежи и медии. Освен това, студентите ще разберат как работят дисплейните и видео реклами в интернет, как се рекламира с имейл и как се измерва и оптимизира ефекта от дигиталните маркетингови кампании с Google Analytics.

Повсеместната дигитализация води до дигитална трансформация на бизнеса. Начинът, по който фирмите подхождат към своите клиенти се променя. Традиционните маркетингови похвати и инструменти правят като че ли крачка назад и въпреки, че не всички „класически“ маркетингови стратегии са изчезнали, дигитализацията и интернет доведоха до появата на изцяло нови пазари, на които прилагането на методите и инструментите на дигиталния маркетинг и брандинг се превръщат в норма за успешен бизнес.

Търсенето на специалисти по дигитален маркетинг е голямо и в този встъпителен курс ще усвоите точно тези умения, които са Ви необходими, за да успеете кариерно в тази област. Курсът  се основава на използване на платформи и инструменти на лидери в бранша като Google, Facebook, HubSpot, Hootsuite, Moz и MailChimp, за да гарантираме, че ще излезете от програмата с ценно цялостно разбиране за това, как работи дигиталният маркетинг и защо е толкова важен. Владеенето на няколко платформи и опитът в реалния свят са градивните елементи за успешна кариера като специалист по дигитален маркетинг, а този модулен курс е идеален начин да започнете.

Завършилите успешно пълния курс ще научат (1) да създават и администрират елементарни уеб сайтове и целеви страници, (2) да създават маркетингово съдържание, (3) да използват социалните медии за разпространяване на маркетингови послания, (4) да правят маркетинговото съдържание откриваемо при търсене, (5) да планират и провеждат дигитална рекламни кампании и (5) да владеят тънкостите на рекламирането в социалните мрежи и медии. Освен това, студентите ще разберат как работят дисплейните и видео реклами в интернет, как се рекламира с имейл и как се измерва и оптимизира ефекта от дигиталните маркетингови кампании с Google Analytics.


В този курс ще научите как да управлявате жизнения цикъл на клиента в дигитална среда и как с помощта на модели, методи и процедури за прогностичен анализ на големи данни може да помогне за подобряване на всяка стъпка от пътуването на клиента. В началото ще се запознаете с различните фази в жизнения цикъл на клиента. Ще осмислите ценността на данните, генерирани както в масивите от данни за Вашия бизнес, ната и извън него, и начините, по които данните могат да бъдат събирани и обобщавани във Вашата организация. След това ще се потопите в няколко типични случая на използване на прогностичен анализ във всяка фаза от жизнения цикъл на клиента, включително придобиване на нови клиенти, ъпселинг и кръстосани продажби, обслужване на клиенти и управление на клиентската удовлетвореност и лоялност, както и управление на задържането на клиенти. 

Ще се научите с помощта на програмния език Python и Jupyter Notebook да изграждате прототипи на функциониращи аналитични модели и методи за машинно обучение, приложими за прогностичен анализ във всяка фаза от жизнения цикъл на клиента, използвайки програмния език Python. Ще получите множество препоръки, работни инструкции и споделени добри практики за създаване на модели и процеси за предиктивен анализ на клиенти в реална бизнес среда. 


Повсеместната цифровизация води до дигитална трансформация на бизнеса. Начинът, по който фирмите подхождат към своите клиенти се променя. Традиционните маркетингови похвати и инструменти правят като че ли крачка назад и въпреки, че не всички „класически“ маркетингови стратегии са изчезнали, дигитализацията и интернет доведоха до появата на изцяло нови пазари, на които прилагането на методите и инструментите на дигиталния маркетинг и брандинг се превръщат в норма за успешен бизнес.

Търсенето на специалисти по дигитален маркетинг е голямо и в този встъпителен курс ще усвоите точно тези умения, които са Ви необходими, за да успеете кариерно в тази област. Курсът  се основава на използване на платформи и инструменти на лидери в бранша като Google, Facebook, HubSpot, Hootsuite, Moz и MailChimp, за да гарантираме, че ще излезете от програмата с ценно цялостно разбиране за това, как работи дигиталният маркетинг и защо е толкова важен. Владеенето на няколко платформи и опитът в реалния свят са градивните елементи за успешна кариера като специалист по дигитален маркетинг, а този модулен курс е идеален начин да започнете.

Завършилите успешно пълния курс ще научат (1) да създават и администрират елементарни уеб сайтове и целеви страници, (2) да създават маркетингово съдържание, (3) да използват социалните медии за разпространяване на маркетингови послания, (4) да правят маркетинговото съдържание откриваемо при търсене, (5) да планират и провеждат дигитална рекламни кампании и (5) да владеят тънкостите на рекламирането в социалните мрежи и медии. Освен това, студентите ще разберат как работят дисплейните и видео реклами в интернет, как се рекламира с имейл и как се измерва и оптимизира ефекта от дигиталните маркетингови кампании с Google Analytics.


Курсът “Маркетингов практикум” е предназначен за студенти от специалност „Маркетинг” в магистърска степен на обучение. Студентите трябва да са преминали успешно обучението си през всички останали дисциплини от магистърската програма „Маркетингов мениджмънт“. 

Курсът се базира на стратегическата маркетингова симулация MARKSTRAT на компанията Strat*X. Симулационният метод фокусира мисленето на студентите върху действителни бизнес-проблеми. Подходът е до голяма степен същият като този в реални условия. Той набляга повече на вникването в проблемите, анализирането им, търсенето на варианти за разрешаване, даване на препоръки, планиране на различни действия, а не толкова на разбирането и запомнянето на принципи, факти или концепции (въпреки че познаването на принципите и концепциите е изключително необходимо за пълноценно участие в симулацията).

В допълнение, симулационният метод налага различни взаимоотношения между студент и преподавател в сравнение с тези при традиционния метод на обучение. Студентът вече играе активна, а не пасивна роля. Ученето чрез слушане и четене се заменя от учене чрез правене, което е по-ефективният подход. По този начин се достига до формиране на умения, базирани на придобити знания. Симулационният метод на бизнес обучение предполага, че е много по-вероятно хората да запомнят и да използват това, което са научили чрез правене, отколкото това, което са научили чрез четене, слушане и обсъждане. При него от студентите се изисква да поемат рискове, да изработват решения в несигурна (недостатъчно добре определена) среда, да предлагат и избират от множество възможни алтернативи.