Дисциплината „ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ” има за цел предоставянето на знания за методологията и алгоритмите за прилагане на съвременни емпирични изследователски методи за анализ на данни, както и създаването на практически умения сред студентите от специалност „Маркетинг” за тяхното правилно използване за разкриването и решаването на маркетингови проблеми на практика.

Дидактическите предимства, които курсът предлага, са следните:

  • Възможно най-ниско равнище на „математизиране” на съдържанието (познанията, придобити в основния курс по „Математика“ и „Статистика“, са достатъчни).
  • Разбираемо представяне на теорията и методологията на отделните аналитични техники и инструменти с помощта на учебни казуси.
  • Директна практическа ориентираност и приложимост на методите.
  • Подробно разясняване на особеностите при прилагане на аналитичните техники с актуалните версии на IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Amos, STATA, R/RStudio и XLSTAT
  • Пълна проследимост и съгласуваност на между отделните лекционни и семинарни модули.

В теоретичен аспект се покриват въпросите, свързани с най-популярните  многомерни аналитични методи и алгоритми за анализ на метрични и неметрични данни, които имат приложение в маркетинговите изследвания. В практически план са застъпени въпросите, свързани с алтернативното използването на популярни софтуерни пакети за анализ на данни.