В този курс ще научите как да управлявате жизнения цикъл на клиента в дигитална среда и как с помощта на модели, методи и процедури за прогностичен анализ на големи данни може да помогне за подобряване на всяка стъпка от пътуването на клиента. В началото ще се запознаете с различните фази в жизнения цикъл на клиента. Ще осмислите ценността на данните, генерирани както в масивите от данни за Вашия бизнес, ната и извън него, и начините, по които данните могат да бъдат събирани и обобщавани във Вашата организация. След това ще се потопите в няколко типични случая на използване на прогностичен анализ във всяка фаза от жизнения цикъл на клиента, включително придобиване на нови клиенти, ъпселинг и кръстосани продажби, обслужване на клиенти и управление на клиентската удовлетвореност и лоялност, както и управление на задържането на клиенти. 

Ще се научите с помощта на програмния език Python и Jupyter Notebook да изграждате прототипи на функциониращи аналитични модели и методи за машинно обучение, приложими за прогностичен анализ във всяка фаза от жизнения цикъл на клиента, използвайки програмния език Python. Ще получите множество препоръки, работни инструкции и споделени добри практики за създаване на модели и процеси за предиктивен анализ на клиенти в реална бизнес среда.