Прогностичен анализ за маркетингови решения

Мотивацията за разработването на този курс е провокирана от дълбокото ми убеждение, че  икономиката все повече се превръща в инженерна наука. Курсът е модулен [1] и е предназначен за подготовка на напреднали бакалаври или магистри с базисна инженерно-икономическа подготовка, стремящи се към успешна кариера в областта на науката за данни с фокус приложна прогностична аналитика за подпомагане на управленски маркетингови решения.

Завършилите курса ще усвоят принципите на научния маркетингов подход и ще придобият практически умения, необходими за решаването на реални бизнес проблеми с помощта на данни. Ще формират също така знания и навици за работа и водещи в областта софтуерни пакети: (1) Alteryx - инструмент, който ви позволява бързо да подготвяте, комбинирате и анализирате данни; и (2) Tableau – един от най-мощните инструменти за бизнес интелигентност и визуален анализ на данни, както и базисни умения за работа с R/RStudio.

По време на обучението студентите ще научат:

  • как да съставят ментални модели за описание и решаване на бизнес проблеми;
  • как да визуализират, обработват и подготвят данни за съставяне на прогностични модели;
  • как да прилагат съвременни методи и техники за предиктивно моделиране;
  • как да решавате самостоятелно сложни бизнес проблеми чрез анализ на големи масиви от данни.


[1] В зависимост от целите и предварителните знания и умения на обучаемите, отделните теми биха могли да се изучават и като самостоятелни модули.