Дисциплината „Основина маркетинга” има за цел да запознае студентите със същността,основните принципи, функции и инструменти на маркетинга, както и да развие утях компетенции и практически умения да анализират пазара, потребителскотоповедение, конкуренцията и околната среда, да идентифицират потребителскипотребности, да сегментират, таргетират и позиционират продукти и услуги, да набират, обработват, анализират и използват маркетингова информация привземането на маркетингови решения, да разработват маркетингови стратегии иполитики. С оглед на успешното и бързо усвояване на понятийния апарат и функциите намаркетинга, както и с цел придобиването на практически навици при извеждане настратегически маркетингови решения, на студентите се предлага възможност заекипно участие в маркетинговата симулация „MARKSTRAT 2”.

Дисциплината „ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ” има за цел предоставянето на знания за методологията и алгоритмите за прилагане на съвременни емпирични изследователски методи за анализ на данни, както и създаването на практически умения сред студентите от специалност „Маркетинг” за тяхното правилно използване за разкриването и решаването на маркетингови проблеми на практика.

Дидактическите предимства, които курсът предлага, са следните:

 • Възможно най-ниско равнище на „математизиране” на съдържанието (познанията, придобити в основния курс по „Математика“ и „Статистика“, са достатъчни).
 • Разбираемо представяне на теорията и методологията на отделните аналитични техники и инструменти с помощта на учебни казуси.
 • Директна практическа ориентираност и приложимост на методите.
 • Подробно разясняване на особеностите при прилагане на аналитичните техники с актуалните версии на IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Amos, STATA, R/RStudio и XLSTAT
 • Пълна проследимост и съгласуваност на между отделните лекционни и семинарни модули.

В теоретичен аспект се покриват въпросите, свързани с най-популярните  многомерни аналитични методи и алгоритми за анализ на метрични и неметрични данни, които имат приложение в маркетинговите изследвания. В практически план са застъпени въпросите, свързани с алтернативното използването на популярни софтуерни пакети за анализ на данни.

Прогностичен анализ за маркетингови решения

Мотивацията за разработването на този курс е провокирана от дълбокото ми убеждение, че  икономиката все повече се превръща в инженерна наука. Курсът е модулен [1] и е предназначен за подготовка на напреднали бакалаври или магистри с базисна инженерно-икономическа подготовка, стремящи се към успешна кариера в областта на науката за данни с фокус приложна прогностична аналитика за подпомагане на управленски маркетингови решения.

Завършилите курса ще усвоят принципите на научния маркетингов подход и ще придобият практически умения, необходими за решаването на реални бизнес проблеми с помощта на данни. Ще формират също така знания и навици за работа и водещи в областта софтуерни пакети: (1) Alteryx - инструмент, който ви позволява бързо да подготвяте, комбинирате и анализирате данни; и (2) Tableau – един от най-мощните инструменти за бизнес интелигентност и визуален анализ на данни, както и базисни умения за работа с R/RStudio.

По време на обучението студентите ще научат:

 • как да съставят ментални модели за описание и решаване на бизнес проблеми;
 • как да визуализират, обработват и подготвят данни за съставяне на прогностични модели;
 • как да прилагат съвременни методи и техники за предиктивно моделиране;
 • как да решавате самостоятелно сложни бизнес проблеми чрез анализ на големи масиви от данни.


[1] В зависимост от целите и предварителните знания и умения на обучаемите, отделните теми биха могли да се изучават и като самостоятелни модули.


Основната цел на дисциплината „МАРКЕТИНГОВА АНАЛИТИКА с R” е предоставянето на знания и умения за изготвянето на пазарни и маркетингови прогнози на агрегирано равнище, както и съставянето и използването на прeдиктивни модели за предсказване на поведението на клиентите на индивидуално равнище. Съдържанието на курса е изцяло методически и инструментално ориентирано. Обект на изучаване са съвременните методи и техники за прогнозиране на търсенето (респ. продажбите) на равнища пазар, продуктова категория, търговска марка. Наред с класическите методи за изглаждане, декомпозиране и екстраполиране на динамични редове, се разглеждат и „макро” модели за маркетингово прогнозиране (дифузионни модели), както и стохастични методи за моделиране и предсказване на потребителския избор.

Курсът цели и формиране на аналитични, евристични и технически умения за работа с програмния език и среда R/RStudio/Posit

При успешното завършване на курса по „Маркетингова аналитика“ от студентите се очаква:

 • да изготвят дългосрочни и краткосрочни количествени прогнози на маркетинговите феномени, както и
 • да боравят съставят и използват предиктивни модели за предсказване на събития и на потребителските решения
 • да решават успешно класификационни проблеми със статистически алгоритми и с алгоритми, базирани на машинното обучение
 • да извличат аналитичен смисъл от многомерни масиви от данни.

Основната цел на дисциплината „ЦЕНОВА ПОЛИТИКА” е да даде необходимите знания за същността на ценовата политика, за методите и техниките на ценовите изследвания и планиране, както и да развие у студентите умения за провеждане на ценови изследвания, за прилагане на различни планови, симулационни и оптимизационни методи и техники за вземане на оптимални ценови решения, за планиране на печеливши за фирмата ценови стратегии и условия на разплащане.

Дисциплината „Маркетингови изследвания ІІ” цели предоставяне на знания за теорията и методологията на съвременните многомерни аналитични методи и инструменти за маркетингови изследвания, анализи и решения, както и създаване на практически умения у студентите от специалност „Маркетинг” за тяхното правилно практическо прилагане. Дидактическите предимства, които курсът предлага за обучаемите, са следните:

 • Възможно най-ниско равнище на „математизиране” на съдържанието (Познанията, придобити в основните курсове по Математика (І-ва и ІІ-ра част) и Статистика са достатъчни);
 • Разбираемо представяне теорията и методологията на отделните аналитични техники и инструменти с помощта на учебни казуси;
 • Директна практическа ориентираност и приложимост на методите;
 • Подробно разясняване на тънкостите при прилагане на аналитичните техники с актуалните версии на SPSS, SYSTAT, JMP и XLStat за Windows.
 • Пълна проследимост и съгласуваност на между отделните лекционни и семинарни модули.

Курсът се опира на основните понятия, категории и постановки, изучавани в рамките на фундаменталната дисциплина «Основи на маркетинга», «Теория на потребителското поведение» и най-вече на фундаменталните знания от дисциплината «Маркетингови изследвания І». Същевременно от студентите се очаква да притежават солидни базови познания по математика, статистика, както и умения за използване на компютърни технологии.

В теоретичен аспект се покриват въпросите, свързани с повечето модерни многомерни аналитични техники за анализ на метрични и неметрични данни, които имат приложение в маркетинговите изследвания.

В практически план са застъпени въпросите, свързани с алтернативното използването на популярни софтуерни пакети за анализ на данни.