[ необходими са базови познания по английски език ]

Модулът въвежда обучаемите в проблематиката, свързана с управлението на експортните операции на фирмата. Отделено се внимание на експортната документация,механизма на формиране на международните транспортни тарифи, на въпроситесвързани с експортното застраховане, митническите режими при внос и износ настоки и начините за финансиране на експортните операции. Дискутират се знанияотносно обхвата и основните акценти при управлението на маркетинговата дейностпри операции на международния пазар. Представя се спецификата примеждународното маркетингово планиране и оценката на резултатите отмеждународната дейност. Специално място е отделено на вариантите наорганизационни структури, обслужващи международните операции на фирмата.
Модулът завършва с изпитно задание и тест!