Целта на този модул е да запознае обучаемите спринципите на добрите практики на личните продажби, да концентрира вниманиетоим върху основни понятия, процеси и критерии за оптимално планиране процеса напродажбите, да ги запознае с някои стандартни модели и техники за оперативнопланиране на продажбите, както и да ги подготви понятийно и методична заефективно и ефикасно сключване на сделки.
След кратко въведение в интегрираното управление на продажбите, ще бъдатпредставени форми и техники за лични продажби, задачите и етапите в процеса на личните продажби,оперативно планиране на личните продажби: методи и модели за оптималнамаршрутизация и честота на посещения, методи за организация на системата залични продажби (мащабиране и локализиране), решения за каналите на дистрибуция,системи за заплащане и насърчаване на сътрудниците по продажбите.
Модулът завършва с комплексен изпитен тест, случайно генериран за всеки единучастник.