Този курс има отворен характер. Целта му е да подпомогне магистрите от дистанционна форма на обучение в избора, подготовката, написването и успешнат азащита на дипломна работа по маркетинг, както и да доразвие, обогати и насочи обучаемите към решаване на практически въпроси наученото от целия курс на следване.