Дисциплината „Маркетингови изследвания ІІ” цели предоставяне на знания за теорията и методологията на съвременните многомерни аналитични методи и инструменти за маркетингови изследвания, анализи и решения, както и създаване на практически умения у студентите от специалност „Маркетинг” за тяхното правилно практическо прилагане. Дидактическите предимства, които курсът предлага за обучаемите, са следните:

  • Възможно най-ниско равнище на „математизиране” на съдържанието (Познанията, придобити в основните курсове по Математика (І-ва и ІІ-ра част) и Статистика са достатъчни);
  • Разбираемо представяне теорията и методологията на отделните аналитични техники и инструменти с помощта на учебни казуси;
  • Директна практическа ориентираност и приложимост на методите;
  • Подробно разясняване на тънкостите при прилагане на аналитичните техники с актуалните версии на SPSS, SYSTAT, JMP и XLStat за Windows.
  • Пълна проследимост и съгласуваност на между отделните лекционни и семинарни модули.

Курсът се опира на основните понятия, категории и постановки, изучавани в рамките на фундаменталната дисциплина «Основи на маркетинга», «Теория на потребителското поведение» и най-вече на фундаменталните знания от дисциплината «Маркетингови изследвания І». Същевременно от студентите се очаква да притежават солидни базови познания по математика, статистика, както и умения за използване на компютърни технологии.

В теоретичен аспект се покриват въпросите, свързани с повечето модерни многомерни аналитични техники за анализ на метрични и неметрични данни, които имат приложение в маркетинговите изследвания.

В практически план са застъпени въпросите, свързани с алтернативното използването на популярни софтуерни пакети за анализ на данни.