Новини за сайта

Теми за подготовка за държавен изпит, спец. Маркетинг, 2019 г.

Теми за подготовка за държавен изпит, спец. Маркетинг, 2019 г.

by Тодор КРЪСТЕВИЧ -
Number of replies: 0

Комплексният държавен изпит за студенти-бакалаври от спец. Маркетинг (редовна и задочна форма на обучение) ще се проведе на 28 юни 2019 година от 9:00 до 13:00 часа в аудитории №201, №202 и №301 в Западен корпус на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов. 

||ТЕМИ ЗА САМОПОДГОТОВКА||


Технология за провеждане на изпита

Изпитът е писмен, с продължителност четири астрономически часа. Изпитът е във формат "open book", т.е. допустимо е използването на всякакви помощни средства, учебници, записки и помагала. Ще се оценяват не толкова запомнени и възпроизведени теоретични знания, а по-скоро осмислянето им и уменията за прилагането им в близки до реалността ситуации.

На студентите ще бъде поднесен казус, който трябва да бъде решен чрез анализиране на елементи и връзки чрез първични данни, оценяване и използване на констатации и доказателства от вторични източници. 

Текстът на казуса ще бъде изпратен персонално на студентския имейл адрес (xxxxxx@uni-svishtov.bg) на всеки студент 24 часа преди началния час на изпита (т.е. около 9:00 часа на 27 юни 2019 г.) в pdf-формат. Казусът ще съдържа подробно описание на ситуация във фиктивна компания, която има както стратегически, така и оперативни маркетингови цели и проблеми. Всеки дипломант трябва да се запознае в детайли с неговото съдържание преди изпита. 

В деня на изпита (28 юни 2019 г.) ще бъдат обявени конкретните задачи/въпроси, както и бъдат предоставени кореспондиращите със съдържанието на казуса данни и приложения (pdf, xlsx и sav). От обучаемите ще се очаква да използват подходящи методи и инструменти и да разработят маркетингов план, като изхождат от конкретните задачи/въпроси. Информацията, необходима за решаването на казуса ще бъде непълна. От студентите се очаква да търсят и намират допълнителни данни и информации в Интернет. За целта, на всеки дипломант ще бъде осигурено работно място, оборудвано с компютър, офис приложения (Microsoft Excel 2016), програма за статистическа обработка на данни (IBM SPSS Statistics) и браузър. Предложенията за решения трябва да бъдат оформени като аналитичен доклад и предавани във формат Microsoft Word (*.docx). Техническите детайли ще бъдат оповестени в деня на самия изпит. Ползването на лични преносими компютри е допустимо в случай, че са конфигурирани и свързани към локалната безжична мрежа на Академията (eduroam.uni-svishtov.bg). Ползването на друг вид безжична свързаност е недопустимо. Личните мобилни устройства (телефони, смартфони, таблети и други „умни“ устройства) ще бъдат съхранявани и контролирани от квесторите по време на изпита.   

Дипломантите следва да представят валидна студентска книжка и да са заели местата си в указаните по-горе аудитории поне 15 минути преди обявения начален час. 

Успех!