Това е първа част от основния курс по маркетингови изследвания в Стопанска академия "Д. А. Ценов". Дисциплината поднася основните теоретични знания и практически умения за провеждане на проучване и анализ на пазара и поведението на потребителите. В теоретичен аспект се разглеждат фундаментални въпроси на маркетинговите изследвания - същност, принципи, организация, методи на събиране и обработване на маркетинговата информация. В част първа на курса се отделя специално внимание на методическите подходи при набиране на първична маркетингова информация и базовите подходи за нейното систематизиране и обработване, както и насоките за използване на вторичната информация и възможностите за дефиниране на валидни и надеждни констатации и препоръки за маркетингови решения. В практически аспект се усвояват насоките на набиране, обработване и използване на резултатите от маркетинговите изследвания с помощта на софтуерните пакети IBM SPSS Statistics, STATA и R/RStudio.