Дисциплината „Международен маркетинг” е предназначена за студентите бакалавърска степен, специалност „Маркетинг”. Нейната основна цел е да предостави знания за управленските аспекти на маркетингова дейност, осъществявана от фирмата на международния пазар – оценка на външните пазари, разработване и реализация на маркетингови стратегии и програми по елементите на маркетинг-микса (продуктова, ценова, комуникационна и дистрибуционна политика), както и на процедурите за контрол върху дейността на организационните единици на фирмата зад граница. Специално внимание се отделя на управлението на експортната дейност (организация, документация и финансиране) като най-разпространената форма за организация на международната дейност от българските фирми. Курсът включва, както концептуални постановки така и множество примери и казуси, които позволяват на студентите, както да обогатят знанията си, така и да развият своите маркетингови умения за работа в динамична и многообразна пазарна среда.

Вход на дисциплината са знанията, получени в курсовете по международен маркетинг, маркетингови изследвания и маркетингови политики и стратегии.