Курсът “Управление на продажбите” е специализиращ при обучението на студентите по програма “Маркетинг” образователно-квалификационна степен “магистър”. Тя поднася основни теоретични знания и практически умения за управление на продажбите на различни равнища и браншове в бизнеса.

В теоретичен аспект се разглежда фундаментални въпроси на управлението на продажбите – продажбите като дейност, продажби и маркетинг, продажбени сили, видове продажби, квотиране на продажбите, територии на продажбите, прогнозиране на продажбите. Специално внимание се отделя на управлението на продавачите, тяхната характеристика, набиране и подбор, обучение, оценка и контрол на дейността, заплащане на труда, мотивация и етични норми на продавачите. Разглеждат се и различни организационни форми на продажбите от производителите, търговците на едро и дребно, методите на продажби, директните продажби, интерактивните продажби, мърчандайзинга. Изяснява се и технологията на продажбите – тяхната подготовка, осъществяване, насърчаване.