Дисциплината “Бранд мениджмънт” (Интегрален продуктов мениджмънт) предоставя система от знания за продуктите и за техниямаркетингов мениджмънт. Целта е вниманието на обучаваните да се насочи към бранда(марката), която става все по-важен фактор за вземане на покупателно решение.

Вход на „Бранд мениджмънт” са дисциплините “Маркетинг” и“Маркетингов мениджмънт”. Със предлаганата система от знания и познания сеформират специалистите по продуктов маркетинг, бранд мениджъри и продуктови мениджъри.

Дисциплината имапрактическа насоченост с анализите, които прави на маркетинговите институции набизнесорганизациите.Тя изследва проблемите на маркетизиране на индустриални ипотребителски продукти на националния и на международните пазари.

Тя поставя акцента върху брандовия процес и неговиямениджмънт. Обект на усвояване са проблемите на концуптуализирането,вземането на решения, лансирането на пазара и задържането на пазара на бранда(марката) на новия продукт, или на продукта, които вече се намира на пазара исе нуждае от по-интелигентен маркетинг.