MARKSTRAT 3 е компютърно базирана симулационна делова игра, предназначен за усвояване и прилагане на стратегически маркетингови концепции и стратегии. Симулацията е базирана на утвърдени теоретични постановки за пазара и конкурентното поведение.

Участниците се разпределят в екипи, които се намират в преки конкурентни отношения. Екипите трябва да решават разнообразни маркетингови проблеми, да разработват и реализират стратегии, обхващащи времеви хоризонт от максимум 15 симулационни периода (години).