Курсът по “Маркетингов инженеринг” предоставя знания и умения за използване на компютърно базирани, интерактивни и/или адаптивни модели, методи и алгоритми за маркетингов анализ и планиране.

Курсът е разширена адаптация по концепцията на G. Lilien/A. Rangaswamy (www.mktgeng.com), включваща и допълнителни учебни модули за работа с XLStat, SPSS, SPSS AnswerTree, SPSS Clementine, Decisioneering Crystal Ball, Sawtooth Software, Еxcel-базирани приложения и други).

От обучаемите се очаква високо равнище на теоретична подготовка по маркетинг и маркетингови изследвания, над средните познания за работа с MS Excel, базисни познания и опит с SPSS, както и средно ниво на пасивно владеене на маркетингова терминология на бизнес-английски !