Курсът по “Маркетингов инженеринг” предоставя знания и умения за използване на компютърно базирани, интерактивни и/или адаптивни модели, методи и алгоритми за маркетингов анализ и планиране.

Курсът е разширена адаптация по концепцията на G. Lilien/A. Rangaswamy (www.mktgeng.com), включваща и допълнителни учебни модули за работа с XLStat, SPSS, SPSS AnswerTree, SPSS Clementine, Decisioneering Crystal Ball, Sawtooth Software, Еxcel-базирани приложения и други).

От обучаемите се очаква високо равнище на теоретична подготовка по маркетинг и маркетингови изследвания, над средните познания за работа с MS Excel, базисни познания и опит с SPSS, както и средно ниво на пасивно владеене на маркетингова терминология на бизнес-английски !


MARKSTRAT 3 е компютърно базирана симулационна делова игра, предназначен за усвояване и прилагане на стратегически маркетингови концепции и стратегии. Симулацията е базирана на утвърдени теоретични постановки за пазара и конкурентното поведение.

Участниците се разпределят в екипи, които се намират в преки конкурентни отношения. Екипите трябва да решават разнообразни маркетингови проблеми, да разработват и реализират стратегии, обхващащи времеви хоризонт от максимум 15 симулационни периода (години).

Дисциплината "Маркетингов одит" е предназначена за студенти - магистри от програма МАРКЕТИНГ и дава знания относно процедурите и техниките за оценка на резултатите от маркетинговата дейност.

Приключването на курса ще ви даде възможност да определяте конкретните резултати от реализацията на маркетинговите стратегии и програми, да оценявате ефективността на маркетинговата дейност и да "превеждате" на разбираем за топ мениджмънта и специалистите от другите функционални направления език финансовите ефекти от маркетинговите решения.

От обучаемите се очаква силна мотивация, добри познания за управлението на маркетинговата дейност, аналитични способности и средно ниво на умения за работа с MS Excel.

Дисциплината “Бранд мениджмънт” (Интегрален продуктов мениджмънт) предоставя система от знания за продуктите и за техниямаркетингов мениджмънт. Целта е вниманието на обучаваните да се насочи към бранда(марката), която става все по-важен фактор за вземане на покупателно решение.

Вход на „Бранд мениджмънт” са дисциплините “Маркетинг” и“Маркетингов мениджмънт”. Със предлаганата система от знания и познания сеформират специалистите по продуктов маркетинг, бранд мениджъри и продуктови мениджъри.

Дисциплината имапрактическа насоченост с анализите, които прави на маркетинговите институции набизнесорганизациите.Тя изследва проблемите на маркетизиране на индустриални ипотребителски продукти на националния и на международните пазари.

Тя поставя акцента върху брандовия процес и неговиямениджмънт. Обект на усвояване са проблемите на концуптуализирането,вземането на решения, лансирането на пазара и задържането на пазара на бранда(марката) на новия продукт, или на продукта, които вече се намира на пазара исе нуждае от по-интелигентен маркетинг.


Курсът “Управление на продажбите” е специализиращ при обучението на студентите по програма “Маркетинг” образователно-квалификационна степен “магистър”. Тя поднася основни теоретични знания и практически умения за управление на продажбите на различни равнища и браншове в бизнеса.

В теоретичен аспект се разглежда фундаментални въпроси на управлението на продажбите – продажбите като дейност, продажби и маркетинг, продажбени сили, видове продажби, квотиране на продажбите, територии на продажбите, прогнозиране на продажбите. Специално внимание се отделя на управлението на продавачите, тяхната характеристика, набиране и подбор, обучение, оценка и контрол на дейността, заплащане на труда, мотивация и етични норми на продавачите. Разглеждат се и различни организационни форми на продажбите от производителите, търговците на едро и дребно, методите на продажби, директните продажби, интерактивните продажби, мърчандайзинга. Изяснява се и технологията на продажбите – тяхната подготовка, осъществяване, насърчаване.

Аналитичното извличане на знания от данни (на английски: analytical data mining) e нова и перспективна  мултидисциплинарна област на знание, която ще намира все по-голямо приложение в съвременната маркетингова практика. Аналитичното извличане на знания от данни е процес на автоматично или полуавтоматично разкриване на смислени асоциации, зависимости, повтарящи се образци или структури, тенденции и аномалии в големи масиви от данни (например клиентски бази данни), чрез използване на методи от областта на статистиката и математиката, както и техники, алгоритми и технологии от областта на машинното обучение (т.нар. изкуствена интелигентност), разпознаването на образи и визуализация на данни. Чрез процесите на аналитично извличане на знания от маркетингови бази данни се генерират имплицитно формулирана, неочевидна, предварително неизвестна и потенциално полезна информация за поведението на клиентите и потенциалните потребители.

Целта на тази иновативна дисциплина е да предостави знания и да формира практически умения за анализиране на клиентските бази данни с помощта на аналитични модели, изграждани с помощта на статистически методи и компютърни алгоритми. Чрез това знание пред маркетинговите мениджъри се разкрива нови възможности за повишаване на ефективността на програмите за директен маркетинг и за подобряване на маркетинговата продуктивност като цяло. Уменията за съставянето, валидирането и използването на аналитични модели за оптимално таргетиране, предсказване и в крайна сметка управление на взаимоотношенията с клиентите, поставят нови предизвикателства пред маркетинговите мениджъри. Те са провокирани от нуждата за нов тип знания, от познаването на нови методи, техники и технологии за решаването на познатия стар проблем - задоволяването на потребностите на потребителите чрез предоставяне на допълнителни изгоди и повече ползи и то по печеливш и рентабилен за фирмата начин.

Съдържанието на предлаганата дисциплина е базирана на използването на софтуерни аналитични платформи и софтуерни пакети (KNIME Analytics Platform, RapidMiner Studio, IBM SPSS Modeler, IBM SPSS Statistics, XLMiner Data Mining Add-in For Excel) Обучението е ориентирано към решаване на реални маркетингови проблеми и е с пряко практическо приложение. Теоретичните и чисто статистическите аспекти са сведени до възможния минимум. Съдържанието е построено върху проблемно ориентирани постановки и въпроси, илюстрирани подробно  с конкретни практически казуси, чието решение е обяснено стъпка по стъпка.

Harvard Business Review calls it the sexiest tech job of the 21st century :)