Факултативните дисциплини са свободно избираеми специализиращи дисциплини, които носят допълнителни кредити.