Дисциплината „Маркетингови изследвания ІІ” цели предоставяне на знания за теорията и методологията на съвременните многомерни аналитични методи и инструменти за маркетингови изследвания, анализи и решения, както и създаване на практически умения у студентите от специалност „Маркетинг” за тяхното правилно практическо прилагане. Дидактическите предимства, които курсът предлага за обучаемите, са следните:

  • Възможно най-ниско равнище на „математизиране” на съдържанието (Познанията, придобити в основните курсове по Математика (І-ва и ІІ-ра част) и Статистика са достатъчни);
  • Разбираемо представяне теорията и методологията на отделните аналитични техники и инструменти с помощта на учебни казуси;
  • Директна практическа ориентираност и приложимост на методите;
  • Подробно разясняване на тънкостите при прилагане на аналитичните техники с актуалните версии на SPSS, SYSTAT, JMP и XLStat за Windows.
  • Пълна проследимост и съгласуваност на между отделните лекционни и семинарни модули.

Курсът се опира на основните понятия, категории и постановки, изучавани в рамките на фундаменталната дисциплина «Основи на маркетинга», «Теория на потребителското поведение» и най-вече на фундаменталните знания от дисциплината «Маркетингови изследвания І». Същевременно от студентите се очаква да притежават солидни базови познания по математика, статистика, както и умения за използване на компютърни технологии.

В теоретичен аспект се покриват въпросите, свързани с повечето модерни многомерни аналитични техники за анализ на метрични и неметрични данни, които имат приложение в маркетинговите изследвания.

В практически план са застъпени въпросите, свързани с алтернативното използването на популярни софтуерни пакети за анализ на данни.

Дисциплината «Промоционална политика» е предназначена за студенти в ОКС «Бакалавър», притежаващи базови познания в областта на маркетинга, потребителското поведение и маркетинговите комуникации. Целта на курса е да се изградят у студентите задълбочени познания за теорията, функциите и механизмите на функциониране на промоциите, както и да се развият у тях компетенции за ефективно управление на промоционални кампании. В рамките на курса широко се дискутират различните промоционални техники като едни от най-важните инструменти за пазарна комуникация, както и специфичните особености при планирането на промоционални кампании и измерването на ефектите от тях.

 The objective of teaching the course «Sales promotion policy» is to give students in-depth understanding of the theories, functions, and workings of sales promotion, as well as to develop real practical skills in effective management of sales promotion campaigns. During the course the nature of different sales promotion tools is discussed, as well as the specifics of their planning and evaluation. The course uses basic terms and concepts from the other courses such as «Principles of Marketing», «Theory of Consumer Behaviour», «Advertising policy», and «Price policy». Furthermore, students need basic knowledge in «Marketing Research». The course is a prelude to «Marketing Management» and «Marketing Performance Measurement» courses.

Основната цел на лекционния курс е да даде необходимите знания и създаде умения у студентите от специалност “Маркетинг” за същността и начините за операционализиране на основните маркетингови инструменти, както и методите за тяхното планиране и контролиране в бизнес организацията. Засягат се проблеми както на оперативно-тактическото, така и на стратегическото маркетингово планиране. Курсът се опира на основните понятия, категории и постановки, изучавани в рамките на фундаменталната дисциплина “Основи на маркетинга”. По-голямата част от разглежданите методи и техники за извеждане на маркетингови решения изискват базисни знания, които обучаваните са придобили в курсовете по “Маркетингови изследвания” и “Маркетингов мениджмънт”. Същевременно от студентите се очаква да притежават необходимо ниво стандартни знания по математика, статистика, както и умения за използване на компютърни технологии.

В теоретичен аспект курсът покрива въпросите, свързани с маркетинговата ценова политика (методите и техниките на ценовите изследвания и планиране), комуникационната политика (с акцент върху оптималното планиране и разпределение на рекламния бюджет, както и методите за контрол и измерване ефекта на рекламното въздействие), както и с методическите основи при планирането на оптимален тактически маркетингов микс.

В практически план са застъпени въпросите, свързани с прилагане на конкретни планови, симулационни и оптимизационни методи и техники за вземане на решения в гореописаните области от маркетинговата политика на предприятието.