Дисциплината „Основина маркетинга” има за цел да запознае студентите със същността,основните принципи, функции и инструменти на маркетинга, както и да развие утях компетенции и практически умения да анализират пазара, потребителскотоповедение, конкуренцията и околната среда, да идентифицират потребителскипотребности, да сегментират, таргетират и позиционират продукти и услуги, данабират, обработват, анализират и използват маркетингова информация привземането на маркетингови решения, да разработват маркетингови стратегии иполитики. С оглед на успешното и бързо усвояване на понятийния апарат и функциите намаркетинга, както и с цел придобиването на практически навици при извеждане настратегически маркетингови решения, на студентите се предлага възможност заекипно участие в маркетинговата симулация „MARKSTRAT 2”.
Това е първа част от основния курс по маркетингови изследвания в Стопанска академия "Д. А. Ценов". Дисциплината поднася основните теоретични знания и практически умения за провеждане на проучване и анализ на пазара и поведението на потребителите. В теоретичен аспект се разглеждат фундаментални въпроси на маркетинговите изследвания - същност, принципи, организация, методи на събиране и обработване на маркетинговата информация. В част първа на курса се отделя специално внимание на методическите подходи при набиране на първична маркетингова информация и базовите подходи за нейното систематизиране и обработване, както и насоките за използване на вторичната информация и възможностите за дефиниране на валидни и надеждни констатации и препоръки за маркетингови решения. В практически аспект се усвояват насоките на набиране, обработване и използване на резултатите от маркетинговите изследвания с помощта на софтуерните пакети IBM SPSS Statistics, STATA и R/RStudio.