B2B МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
moduls
Модулът е въвеждащ и цели да запознае обучаемите с основните понятия, проблеми и инструменти в съвременния маркетинг. Обучението е организирано хронологични по теми, като след всяка тема е включен кратък тест. Условие за продължаване към следващата тема е минимум 75% успеваемост на теста. В края на модула е предвиден изпитен тест (индивидуално генериран на случаен принцип за всеки обучаем).
Модулът предлага знания и тренира умения за разработване на стратегически и оперативни маркетингови планове. Обучението включваизползването на специализиран софтуер за разработване на маркетингови планове ( Marketing Plan Pro ).Предимство при обучението е базисно (пасивно) ползване на английски текстове и работа с MS Excel. От обучаемите ще се очаква да разработят (индивидуално) фиктивен маркетингов план,следвайки дефинирани принципи и стандарти.
Модулът предлага кратко въведение в спецификата на понятията, инструментите и стратегиите за прилагане на маркетингови концепции в бизнес сектора. Обект на дискусия са индустриалните пазари, субектите на индустриалните пазари, спецификата ма маркетинговия микс при предлагането и управлението на индустриални продукти и услуги. Обучението завършва с изпитен тест.
Целта на този модул е да запознае обучаемите спринципите на добрите практики на личните продажби, да концентрира вниманиетоим върху основни понятия, процеси и критерии за оптимално планиране процеса напродажбите, да ги запознае с някои стандартни модели и техники за оперативнопланиране на продажбите, както и да ги подготви понятийно и методична заефективно и ефикасно сключване на сделки.
След кратко въведение в интегрираното управление на продажбите, ще бъдатпредставени форми и техники за лични продажби, задачите и етапите в процеса на личните продажби,оперативно планиране на личните продажби: методи и модели за оптималнамаршрутизация и честота на посещения, методи за организация на системата залични продажби (мащабиране и локализиране), решения за каналите на дистрибуция,системи за заплащане и насърчаване на сътрудниците по продажбите.
Модулът завършва с комплексен изпитен тест, случайно генериран за всеки единучастник.
[ необходими са базови познания по английски език ]

Модулът въвежда обучаемите в проблематиката, свързана с управлението на експортните операции на фирмата. Отделено се внимание на експортната документация,механизма на формиране на международните транспортни тарифи, на въпроситесвързани с експортното застраховане, митническите режими при внос и износ настоки и начините за финансиране на експортните операции. Дискутират се знанияотносно обхвата и основните акценти при управлението на маркетинговата дейностпри операции на международния пазар. Представя се спецификата примеждународното маркетингово планиране и оценката на резултатите отмеждународната дейност. Специално място е отделено на вариантите наорганизационни структури, обслужващи международните операции на фирмата.
Модулът завършва с изпитно задание и тест!