Дисциплината "Маркетингови изследвания" поднася основните теоретични знания и практически умения за провеждане на маркетингови изследвания. В теоретичен аспект се разглеждат фундаментални въпроси на маркетинговите изследвания - същност, принципи, организация, методи на събиране и обработване на маркетинговата информация. Част І отделя специално внимание на методическите подходи при набиране на първична маркетингова информация и базовите подходи за нейното систематизиране и обработване, както и насоките за използване на вторичната информация и възможностите за разработване на маркетингови прогнози. В практически аспект се усвояват насоките на набиране, обработване и използване на резултатите от маркетинговите изследвания.