Дисциплината «Промоционална политика» е предназначена за студенти в ОКС «Бакалавър», притежаващи базови познания в областта на маркетинга, потребителското поведение и маркетинговите комуникации. Целта на курса е да се изградят у студентите задълбочени познания за теорията, функциите и механизмите на функциониране на промоциите, както и да се развият у тях компетенции за ефективно управление на промоционални кампании. В рамките на курса широко се дискутират различните промоционални техники като едни от най-важните инструменти за пазарна комуникация, както и специфичните особености при планирането на промоционални кампании и измерването на ефектите от тях.

 The objective of teaching the course «Sales promotion policy» is to give students an in-depth understanding of the theories, functions, and workings of sales promotion, as well as to develop real practical skills in effective management of sales promotion campaigns. During the course the nature of different sales promotion tools is discussed, as well as the specifics of their planning and evaluating. The course uses basic terms and concepts from the other courses such as «Principles of Marketing», «Theory of Consumer Behaviour», «Advertising policy», and «Price policy». Furthermore, students need basic knowledge in «Marketing Research». The course is a prelude to «Marketing Management» and «Marketing Performance Measurement» courses.