Модулът е въвеждащ и цели да запознае обучаемите с основните понятия, проблеми и инструменти в съвременния маркетинг. Обучението е организирано хронологични по теми, като след всяка тема е включен кратък тест. Условие за продължаване към следващата тема е минимум 75% успеваемост на теста. В края на модула е предвиден изпитен тест (индивидуално генериран на случаен принцип за всеки обучаем).