Дисциплината „Маркетингово прогнозиране” цели предоставянето на знания и умения за изготвянето на пазарни и маркетингови прогнози. Съдържанието на курса е изцяло методически и инструментално ориентирано. Обект на изучаване са съвременните методи и техники за прогнозиране на търсенето (респ. продажбите) на равнища пазар, продуктова категория, търговска марка. Наред с класическите методи за изглаждане, декомпозиране и екстраполиране на динамични редове, се разглеждат и „макро”модели за маркетингово прогнозиране (като напр. дифузионните модели), както и методи за прогнозиране на потребителския избор (choice - модели от латентен клас). При успешно завършване курса студентите ще са в състояние да изготвят акуратни дългосрочни и краткосрочни количествени прогнози на маркетинговите феномени.

Освен въведение в модерния арсенал от методи иинструменти за изготвяне на формални прогнози, поддържащи маркетингови решения, курсът цели и създаване(възпитаване) на аналитични, евристични и софтуерни умения у бъдещите маркетингови специалисти. Курсът е задължителна прелюдия към материята,свързана с разработването на маркетингови планове, която е обект на разглеждане от дисциплината „Маркетингов мениджмънт”.

За успешното и бързо усвояване на знанията,предлагани в курса, от обучаемите се очаква средно равнище на компетентност постатистика, икономически теории, математика, маркетингови изследвания иинформационни технологии.