Дисциплината „основина маркетинга” има за цел да запознае студентите със същността,основните принципи, функции и инструменти на маркетинга, както и да развие утях компетенции и практически умения да анализират пазара, потребителскотоповедение, конкуренцията и околната среда, да идентифицират потребителскипотребности, да сегментират, таргетират и позиционират продукти и услуги, данабират, обработват, анализират и използват маркетингова информация привземането на маркетингови решения, да разработват маркетингови стратегии иполитики.

С оглед успешното и бързо усвояване на понятийния апарат и функциите намаркетинга, както и с цел придобиването на практически навици при извеждане настратегически маркетингови решения, на студентите се предлага възможност заекипно участие в маркетинговата симулация „ Markstrat ”.

Дисциплината "Маркетингови изследвания" поднася основните теоретични знания и практически умения за провеждане на маркетингови изследвания. В теоретичен аспект се разглеждат фундаментални въпроси на маркетинговите изследвания - същност, принципи, организация, методи на събиране и обработване на маркетинговата информация. Част І отделя специално внимание на методическите подходи при набиране на първична маркетингова информация и базовите подходи за нейното систематизиране и обработване, както и насоките за използване на вторичната информация и възможностите за разработване на маркетингови прогнози. В практически аспект се усвояват насоките на набиране, обработване и използване на резултатите от маркетинговите изследвания.

Дисциплината „Маркетингови изследвания ІІ” цели предоставяне на знания за теорията и методологията на съвременните многомерни аналитични методи и инструменти за маркетингови изследвания, анализи и решения, както и създаване на практически умения у студентите от специалност „Маркетинг” за тяхното правилно практическо прилагане. Дидактическите предимства, които курсът предлага за обучаемите, са следните:

  • Възможно най-ниско равнище на „математизиране” на съдържанието (Познанията, придобити в основните курсове по Математика (І-ва и ІІ-ра част) и Статистика са достатъчни);
  • Разбираемо представяне теорията и методологията на отделните аналитични техники и инструменти с помощта на учебни казуси;
  • Директна практическа ориентираност и приложимост на методите;
  • Подробно разясняване на тънкостите при прилагане на аналитичните техники с актуалните версии на SPSS, SYSTAT, JMP и XLStat за Windows.
  • Пълна проследимост и съгласуваност на между отделните лекционни и семинарни модули.

Курсът се опира на основните понятия, категории и постановки, изучавани в рамките на фундаменталната дисциплина «Основи на маркетинга», «Теория на потребителското поведение» и най-вече на фундаменталните знания от дисциплината «Маркетингови изследвания І». Същевременно от студентите се очаква да притежават солидни базови познания по математика, статистика, както и умения за използване на компютърни технологии.

В теоретичен аспект се покриват въпросите, свързани с повечето модерни многомерни аналитични техники за анализ на метрични и неметрични данни, които имат приложение в маркетинговите изследвания.

В практически план са застъпени въпросите, свързани с алтернативното използването на популярни софтуерни пакети за анализ на данни.

Основната цел на лекционния курс е да даде необходимите знания и създаде умения у студентите от специалност “Маркетинг” за същността и начините за операционализиране на основните маркетингови инструменти, както и методите за тяхното планиране и контролиране в бизнес организацията. Засягат се проблеми както на оперативно-тактическото, така и на стратегическото маркетингово планиране. Курсът се опира на основните понятия, категории и постановки, изучавани в рамките на фундаменталната дисциплина “Основи на маркетинга”. По-голямата част от разглежданите методи и техники за извеждане на маркетингови решения изискват базисни знания, които обучаваните са придобили в курсовете по “Маркетингови изследвания” и “Маркетингов мениджмънт”. Същевременно от студентите се очаква да притежават необходимо ниво стандартни знания по математика, статистика, както и умения за използване на компютърни технологии.

В теоретичен аспект курсът покрива въпросите, свързани с маркетинговата ценова политика (методите и техниките на ценовите изследвания и планиране), комуникационната политика (с акцент върху оптималното планиране и разпределение на рекламния бюджет, както и методите за контрол и измерване ефекта на рекламното въздействие), както и с методическите основи при планирането на оптимален тактически маркетингов микс.

В практически план са застъпени въпросите, свързани с прилагане на конкретни планови, симулационни и оптимизационни методи и техники за вземане на решения в гореописаните области от маркетинговата политика на предприятието.

Дисциплината «Промоционална политика» е предназначена за студенти в ОКС «Бакалавър», притежаващи базови познания в областта на маркетинга, потребителското поведение и маркетинговите комуникации. Целта на курса е да се изградят у студентите задълбочени познания за теорията, функциите и механизмите на функциониране на промоциите, както и да се развият у тях компетенции за ефективно управление на промоционални кампании. В рамките на курса широко се дискутират различните промоционални техники като едни от най-важните инструменти за пазарна комуникация, както и специфичните особености при планирането на промоционални кампании и измерването на ефектите от тях.

 The objective of teaching the course «Sales promotion policy» is to give students an in-depth understanding of the theories, functions, and workings of sales promotion, as well as to develop real practical skills in effective management of sales promotion campaigns. During the course the nature of different sales promotion tools is discussed, as well as the specifics of their planning and evaluating. The course uses basic terms and concepts from the other courses such as «Principles of Marketing», «Theory of Consumer Behaviour», «Advertising policy», and «Price policy». Furthermore, students need basic knowledge in «Marketing Research». The course is a prelude to «Marketing Management» and «Marketing Performance Measurement» courses.

Бакалавърски курс.

Дисциплината „Международни маркетингови стратегии” е предназначена за студентите бакалавърска степен, специалност „Маркетинг”. Тя е продължение на знанията получени от студентите по дисциплината „Международен маркетинг”. Нейната основна цел е да предостави знания за управленските аспекти на маркетингова дейност, осъществявана от фирмата на международния пазар – оценка на външните пазари, разработване и реализация на маркетингови стратегии и програми по елементите на маркетинг-микса (продуктова, ценова, комуникационна и дистрибуционна политика), както и на процедурите за контрол върху дейността на организационните единици на фирмата зад граница. Специално внимание се отделя на управлението на експортната дейност (организация, документация и финансиране) като най-разпространената форма за организация на международната дейност от българските фирми. Курсът включва, както концептуални постановки така и множество примери и казуси, които позволяват на студентите, както да обогатят знанията си, така и да развият своите маркетингови умения за работа в динамична и многообразна пазарна среда.

Вход на дисциплината са знанията, получени в курсовете по международен маркетинг, маркетингови изследвания и маркетингови политики и стратегии.

Дисциплината „Маркетингово прогнозиране” цели предоставянето на знания и умения за изготвянето на пазарни и маркетингови прогнози. Съдържанието на курса е изцяло методически и инструментално ориентирано. Обект на изучаване са съвременните методи и техники за прогнозиране на търсенето (респ. продажбите) на равнища пазар, продуктова категория, търговска марка. Наред с класическите методи за изглаждане, декомпозиране и екстраполиране на динамични редове, се разглеждат и „макро”модели за маркетингово прогнозиране (като напр. дифузионните модели), както и методи за прогнозиране на потребителския избор (choice - модели от латентен клас). При успешно завършване курса студентите ще са в състояние да изготвят акуратни дългосрочни и краткосрочни количествени прогнози на маркетинговите феномени.

Освен въведение в модерния арсенал от методи иинструменти за изготвяне на формални прогнози, поддържащи маркетингови решения, курсът цели и създаване(възпитаване) на аналитични, евристични и софтуерни умения у бъдещите маркетингови специалисти. Курсът е задължителна прелюдия към материята,свързана с разработването на маркетингови планове, която е обект на разглеждане от дисциплината „Маркетингов мениджмънт”.

За успешното и бързо усвояване на знанията,предлагани в курса, от обучаемите се очаква средно равнище на компетентност постатистика, икономически теории, математика, маркетингови изследвания иинформационни технологии.

Директен маркетинг.

Изучава се през зимния семестър на четвръти курс.